Symboly mesta

 

Symbolmi mesta Veľké Kapušany sú erb, vlajka a pečať.

 

Erb mesta

Erb mesta vyplýva z odporúčania heraldickej komisie Ministerstva vnútra SR: 

v červenom štíte pod dvoma zlatými krížikmi zlatý polmesiac a hviezda. 
Erb sa vyobrazuje farebne. Farbami mesta sú: červená a žltá.

 

Za erb sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, dreva, kameňa, z keramického alebo iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá vyobrazeniu erbu.

 

Erb mesta sú oprávnené používať: 
orgány mesta, 
iné orgány, ktoré určí mestské zastupiteľstvo.

 

Vlajka

 

 Vlajka mesta je delená na dve polia, raz zvislo a raz vodorovne. V hornej časti je žltá a červená farba a v dolnej časti je červená a žltá farba. Vlajka je ukončená tzv. lastovičím chvostom siahajúcim do jednej tretiny listu vlajky.

 

Pečať

 

Pečať mesta Veľké Kapušany tvorí erb Mesta Veľké Kapušany s hrubopisom "COPUS VEĽKÉ KAPUŠANY". Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach - udelenie čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.